top of page
Search

Watch! It's my watch!

𝗪𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗺𝘆 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵! 𝗜𝘁’𝘀 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗱𝗿𝗮𝘄! 🕰🕰


早排我哋藝術班同學仔們一齊參加咗 Draw My Watch⌚️錶面設計比賽!

好開心大家都得到好成績,更高興係因為每人都可以得到一隻印咗自己畫作嘅手錶✨✨

夠晒獨特、夠晒靚,唔驚同人撞錶啦 😆


0 comments

Recent Posts

See All

تعليقات


bottom of page