top of page
Search

Mindfulness + Zentangle @ VA Lesson!

🌬靜觀三分鐘,煩躁快失蹤🌪


Mi導師呢次去到一間小學同學生們上視藝堂,除咗Zentangle創作,今次喺開始前抽咗仲少少時間同同學仔們一齊做 靜觀練習💭 。


靜觀是指「有意識地💭」以一個「不加批判✊🏻」的心,把「注意力🎧」帶回到「此時當下🕰」的自己,「覺察自身🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♂️🙆🏻」的思想、情緒和身體反應,以一顆潛在的慈心如實地接納自己「當下」的所有經驗。


喺跟住嘅一個鐘頭視覺藝術堂入面⏱,大家都好似特別留心專注,全心全意focus喺自己眼前嘅Zentangle Pattern度 💅🏼💅🏼


希望繼續透過唔同課程,同大家一齊玩Zentangle啦!!🕺🏻🕺🏻


想了解更多? 可以瀏覽我哋網頁!🖥

Link in Bio 🏃‍♂️🏃‍♂️ www.mitangleart.com

💡提提你😲

我哋2021年Zentangle聖誕咭設計比賽喺11月21號就截止喇!想挑戰自己嘅你記得唔好錯過!!🎏


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page