top of page
Search

Zentangle Workshop for the Silver Generation

🐳 禪繞畫長者工作坊 🎈 Zentangle Workshop for the Silver Generation 🎐 10人小班教學


𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐞𝐟𝐮𝐥 𝐝𝐚𝐲! 🐝💐

早幾日Mi導師有幸受邀請,去到循道衛理楊震社會服務處嘅長者服務部~#悠逸軒 🌳~開班授課,同一眾老友記畫畫👵🏻🎨


呢次嘅Zentangle教班嘅對象係悠逸軒嘅10位照顧者,大家心細如塵之餘更非常好學,仲已經好急不及待地希望快啲再玩禪繞創作!


真係好高興可以將Zentangle帶畀各位!唔單止過咗一個愉快而放鬆嘅下午,仲俾咁多位同學嘅專注同創造力嚇一跳!🌻🌤


藝術並無性別年齡之分✍🏻😉雖然平時我哋較常同小朋友作畫,但其實攞起鉛筆畫畫,你同我都可以!🌈 禪繞畫就係有呢種吸引力,一紙一筆隨心畫,唔怕出錯,甚至從中創造出更多變化 ☁️☁️


特別要多謝 _szentangle 同 ceci 一齊幫手, 完美😊🙏🏻

碌到最後睇下咁多位老友記嘅禪繞畫作啦!

Swipe to the last photo to see how amazing our silver learners are!!✨✨


Mi導師表示:超鍾意教老友記呀!!❤️‍🔥❤️‍🔥😆

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page