top of page
Search

Zentangle Art Destress Dice

今日分享一下 ⛳️ Zentangle恆常班 ⭐️ 的日常片段啦!


同學仔們正在埋頭苦幹地收集佢哋最鍾意嘅十六款Zentangle patterns🌀

當煩惱到底要用哪一款禪繞圖案作畫嘅時候,就可以拎擁有20面嘅Zentangle Art Destress Dice (Icosahedron二十面體)出嚟 🎲 隨心的拋,隨意的畫!🎨


初初嘗試就準備住16款禪繞圖案先啦 😼 拋到與圖案對應的數字後,就開始落筆吧!🖌


不需要太多的轉牛角尖和庸人自擾,

🌬 只需要隨心拋 隨手畫 結尾~ 🎵


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page