top of page
Search

Trick or Treat! May I have a sweet? 😛🍬

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰𝐞𝐞𝐧 ~~~ 🎃🎃

萬聖節快樂!大家準備好聽日扮鬼扮馬未呢?👻👾


呢幾個星期Zentangle同水彩畫恆常班嘅同學都以Halloween為主題畫咗唔同作品,超應節!佢哋簡直就係將「南瓜🎃、嘩鬼👻、貓仔🐈、枯樹🌲同蜘蛛網🕸」呢幾樣元素運用得出神入化,創作出各種風格!💛💜💛💜

🎄🤶🏻嚟緊聖誕節我哋仲有更多搞作!🎅🏻🔔

想了解更多? 可以瀏覽我哋網頁!🖥


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page