top of page
Search

Put the DSE past paper aside!

中六級生全體集合!放低手上嘅past paper 📑,一齊嚟玩Zentangle!


呢次去到沙田官立中學搵咁多位中六同學仔,入到課室同四個班別嘅同學仔學畫Zentangle 📍🏷


除咗將「禪繞藝術 Zentangle」呢項畫畫方式帶畀佢哋之外,更重要係希望佢哋都可以通過Zentangle忙裡偷閒,提提佢哋喺緊繃的學業生活之中都唔好忘記要抽時間讓自己適當地好好唞啖氣🌬🎐🎐

好高興聽到同學仔們可以喺呢次短短嘅體驗班得到滿足感 🈵。終於係專注地畫吓畫,唔駛專注操past paper(暫時only)喇!🤖🤖


希望同學仔們真係學識到要感受自己自己的筆觸(aka不足🤣) ,學識感受同面對自己不同的情緒,好好調節再繼續向前行啦!🛤🛤🏃🏻‍♀️🏃🏻🏃🏻‍♂️


要畫得靚亦非想像中般困難,沒有對錯,隨心畫就可以!


#mitangleart #drawwithmi #drawwithme #arttheraphy

#藝術班 #學生畫作 #藝術工作坊 #創作 #hongkong #artwork #artpeace #artmeditation #禪繞藝術 #禪繞 #zentangle #zentangleart #zentangleworkshop #中學 #中學教班 #培訓 #體驗班 #中六 #DSE

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page