top of page
Search

Wall Painting with Zentangle AGAIN ❤️

【華德壁畫 Season 2 😎🌤 】


上年夏天同華德小學畫咗第一期嘅壁畫,今個冬天嚟到 Season TWO😆✌🏻!!

頭兩日同一眾導師們去做前期預備工作🤓起好稿,準備第三日迎接同學仔同家長們一齊嚟喺牆上面畫上禪繞畫!🪄0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page