top of page
Search

Power of WRITING!

將一筆一劃實實在在寫出嚟,信念就可以更強!🍀


多謝鄭姑娘嘅安排,令我哋可以同鄰舍輔導會輔助就業服務嘅朋友仔們一齊寫吓現代中文書法!大家投入高興真係太好喇!🥳🥳𝗠𝗶.𝗧𝗮𝗻𝗴𝗹𝗲𝗔𝗿𝘁 課程包括:

🌀 Zentangle 禪繞畫

🎨 水彩畫

📱 Procreate電子繪畫

🧑🏻‍🎨 和諧粉彩

🖋 中/英文藝術字


0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page